Make your own free website on Tripod.com
 
 อาจารย์นิกร จันทรประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
วุฒิการศึกษา กศ.ม. ( บริหารการศึกษา )