Make your own free website on Tripod.com
 
 อาจารย์กมลเพชร พรหมเมตจิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สาระภาาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 1-2

อาจารย์สุนันทา ชูเชิด
อนุบาล 1-2 /
หน.ผ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์กำไล ตันตระวรศิลป์
อาจารย์ประจำชั้น ป.1/1
สหกรณ์ร้านค้า

อาจารย์นภัสสร แสนสุข
อาจารย์ประจำชั้น ป.1/2

       

อาจารย์อมรรัตน์ ธนานุภาพไพศาล
อาจารย์ประจำชั้น ป.2/1


อาจารย์กรรณิกา อินทวงค์
อาจารย์ประจำชั้น ป.2/2


อาจารย์วรพันธ์ ใจหลัก
อาจารย์ประจำชั้น ป.3/1,
งานอนามัย ร.ร.

อาจารย์พรพรรณ วงค์เชษฐา
อาจารย์ประจำชั้น ป.3/2

       

อาจารย์ลำดวน ศรีพรหมมาศ
อาจารย์ประจำชั้น ป.4,
งานพัสดุ

อาจารย์วนิดา ชัยมูล
อาจารย์ประจำชั้น ป.5,
งานสหกรณ์ออมทรัพย์

อาจารย์อำไพ ศรีสุคนธ์
อาจารย์ประจำชั้น ป.6,
หน.ฝ่ายกิจการนักเรียน

อาจารย์พยอม เกษมศิริ
สาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
งานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
       

อาจารย์พิษณุ ประดับมุข
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้น ม.1,
หน.ฝ่ายปกครองนักเรียน


อาจารย์ถนัด ทองคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้น ม.2,
สาระคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่3
หน.ฝ่ายแผนงาน/โครงการ


อาจารย์โรจน์รวี เล็กวิเชียร
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้น ม.3,
สาระภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่3 งานห้องสมุด/งานวัดผล

อาจารย์ศรีไพร อินถา
สาระสังคมศึกษา
หน.ฝ่ายวิชาการ
       

อาจารย์ยุคลธร จิตติวงค์
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน.งานสารสนเทศ


อาจารย์สุลีกาญ ธิแจ้
สาระภาษาไทย,
หน.งานการศึกษาพิเศษ


อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 1-2,
งานภูมิทัศน์อาคารสถานที่


อาจารย์สุรินทร์ อินต๊ะ
สาระสุขศึกษาและพลศึกษาช่วงชั้นที่ 3
,หน.ฝ่ายการเงินฯ
หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       

อาจารย์อุดร โพธิ์แก้ว
สาระวิทยาศาสตร์,
หน.งานพัสดุ


อาจารย์ทิพรัศมิ์ นุ่นรอด
สาระศิลปะ(นาฎศิลป์)
งานศิลปวัฒนธรรมล้านนา


อาจารย์เกริกเกรียงไกรทองคล้าย
สาระศิลปะ( ดนตรี ศิลปะ)
งานศิลปวัฒนธรรม


อาจารย์ดรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ
สาระศิลปะ(ดนตรีศิลปะ)
งานการศึกษาพิเศษ,
งานศิลปวัฒนธรรม

       

นางสาวระติวัลย์ ทองกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546
 


นางสาวเกษมศรี สาระจันทร์
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
สอนวิชาคอมพิวเตอร์


นางสาวกนกวรี สายธิ
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
สอนวิชาคอมพิวเตอร์


นางสาวคุณาภรณ์ ขำพัด
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
สอนวิชาคหกรรมศาสตร์

     

นายนิกร เงินแก้ว
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ

นายพงษ์สิทธิ์ ติภู
วิทยาลัยพลศึกษา
สอนวิชาพลานามัย

นางสาววิไล ปู่เงิน
วิทยาลัยพลศึกษา
สอนวิชาสุขศึกษา