Make your own free website on Tripod.com
   
 
 
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ( www.seet.or.th)
           รักษ์ลำห้วยช่างเคี่ยน
           จุดศึกษา
           ลำห้วยช่างเคี่ยน
           บ้านขยะ
           ลดขยะโรงเรียนสู่ชุมชน

โครงการรุ่งอรุณ (www.magiceyes.or.th)
           ทำปุ๋ยชีวภาพ
           กระดาษรีไซเคิล
           ประหยัดน้ำประหยัดไฟจากโรงเรียนสู่ชุมชน
           สวนสมุนไพรในโรงเรียน

โครงการ Kids 109 (www.Kidsa.org)
           ปิดไฟ 1 ดวง ตอน 2 ทุ่ม ทุกวันเป็นเวลา 5 นาที พร้อมกันทั่วประเทศ


โครงการงบประมาณแบบมุ่งเป็นผลงาน (PBB)
         เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการนำร่อง 1 ใน 8 โรงเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มต้นปี 2545
          (1) โรงเรียนได้จัดทำแผนกลยุทธ์จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2545 - 2549
          (2) โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2545 , ปีการศึกษา 2546 โดยจัดทำแผนงานโครงการ ตามแผนกลยุทธ์จัดการศึกษาของโรงเรียน
          (3) ให้คุณครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยมุ่งเน้นผลงาน (PBB)
          (4) กำลังจัดทำรายงานประจำปีการศึกษา 2545 (แผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน)
 

โครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (World Bank)
       มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา 4 วิชา คือ
          
คอมพิวเตอร์
          
ภาษาอังกฤษ
          
คณิตศาสตร์
          
วิทยาศาสตร์

โครงการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน (www.onpecice.noe.go.th)
           รับนักเรียนพิเศษ / คัดแยกนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
           จัดทำแผน IIP และ IEP
           จัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ
           เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน
           กิจกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
           เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูการศึกษาพิเศษภายในและนอกสถานศึกษา

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
           ในชุมชน
           ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
           ต่างจังหวัด


โครงการโรงเรียนต้นแบบ IT ตำบล

           ศูนย์การเรียนรู้ IT สู่ชุมชนโครงการโรงเรียนในเครือข่าย School net   (http://school.net.th)