Make your own free website on Tripod.com
 
 

วิสัยทัศน์
        ภายในปี 2549 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รู้ตระหนัก รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมเด่น เมื่อเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ประกอบอาชีพได้

พันธกิจ
1. พัฒนาครูผู้สอน ให้จัดกระบวนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ
2. พัฒนานักเรียน ให้มีความรู้และทักษะวิชาการวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถคิดวิเคราะห์ใช้วิจารณญาณแก้ปัญหาได้
3. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ เน้นการนำไปใช้ประกอบชีพ
4. พัฒนาโรงเรียน ให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ เน้นความภูมิใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา
5. พัฒนา สื่อ วัสดุ เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
6. ส่งเสริมให้กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนในการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
       นักเรียนทุกคนมีความรู้วิชาการและทักษะวิชาชีพ ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีวิทยาการที่ทันสมัย สามารถพัฒนาตนเองให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข รู้รักษ์ ตระหนักสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมเด่นเป็นแบบอย่างและร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่ชาวล้านนาตลอดไป