Make your own free website on Tripod.com
 
 

ประวัติโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
          โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เดิมชื่อ โรงเรียนช่างเคี่ยนวิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อ . เมือง จ. เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2481เปิด ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
          ก่อนที่จะมาเปิดทำการสอน ณ พื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดช่างเคี่ยนนี้ เดิมเด็กนักเรียนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ ต่อมาเจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน บ้านเจ็ดยอด ป่าห้า ได้ร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก ( ตึก ) ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ในบริเวณเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา เป็นอาคารเรียนหลังแรก จากนั้น โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้พัฒนาทุก ๆ ด้าน เจริญมาตามลำดับ
            พ.ศ.2509 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 กไม้ จำนวน 6 ห้องเรียน
            พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ( ครึ่งตึก - ครึ่งไม้ ) 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณ จัดซื้อที่ดินขยายจากที่ธรณีสงฆ์เดิมอีก 1 ไร่ 25 ตารางวา
            พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 (ใต้ถุนโล่ง ) 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน
            พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202 / 26 จำนวน 1 หลัง
            พ.ศ.2540 โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            พฤษภาคม 2542 โรงเรียนได้รับงบมิยาซาวา สร้างสนามบาสเกตบอล และส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง
            25 พฤษภาคม 2542 เขตการปกครองและเขตบริการของโรงเรียนวัด ช่างเคี่ยนได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลช้างเผือกเป็น เทศบาลตำบลช้างเผือก
            พฤษภาคม 2544 โรงเรียนได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาระดับอนุบาลให้เทศบาลตำบลช้างเผือกดำเนินการแทน ตามนโยบายการกระจายอำนาจให้