Make your own free website on Tripod.com
 
 

นักศึกษาสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มาศึกษาดูงานโครงการการศึกษาพิเศษ    นักเรียนเรียนร่วม


       

พระนิสิต จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย    เชียงใหม่มาศึกษาดูงางานโครงการการศึกษาพิเศษ    นักเรียนเรียนร่วม